Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, broj 23/17), članka 31. i 55. Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan, članka 10. Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Ližnjan te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Ližnjan od 30. listopada 2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Ližnjan, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Ližnjan
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme
Sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08) i članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, broj 23/17), kandidat za direktora/icu, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj 93/14 i 12/17), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka,
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
6. da poznaje rad na osobnom računalu,

Osim posebnih uvjeta, kandidat za direktora/direktoricu Turističkog ureda mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje, kao i ispunjenu suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama GDPR-a. Na ispunjenoj suglasnosti kandidati su dužni navesti šifru od 6 brojčanih/slovnih simbola, pod kojom šifrom će se obrađivati i objavljivati njihovi podaci, a sve u skladu s odredbama GDPR-a.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS) (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.),
- prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu, vlastoručno potpisan, u izvorniku,
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju engleskog jezika,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit) ili vlastoručno potpisana izjava da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
- dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,
- izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (ne stariji od 3 mjeseca),
- ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu Natječaja (dostupno na http://liznjaninfo.hr kao prilog natječaja)

U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08), na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica, kao niti osoba koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Turističke zajednice općine Ližnjan www.liznjaninfo.hr.
Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za natječaj– ne otvarati”na adresu:

Turistička zajednica općine Ližnjan
Turističko vijeće
Krasa 7
52 204 Ližnjan

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ližnjan dostaviti na uvid originale.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem intervjua.
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice općine Ližnjan www.liznjaninfo.hr, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Ližnjan.
Turističko vijeće Turističke zajednice općine Ližnjan zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Ližnjan
Predsjednik Turističke zajednice općine Ližnjan
Marko Ravnić

Oglašeno/dostavljeno:
Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Objava na internet stranici TZ Ližnjan
Dnevni list Glas Istre
Arhiva,ovdje

 

PRILOZI:

Upute-kandidatima.docx
Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka.docx

Print

euprojekti

logo-small

    Tourist board of Ližnjan-Lisignano // Krasa 7, 52204 Ližnjan // T/F: +385 52 578 426 // e-mail: info@liznjaninfo.hrHTZTZIZ