16. siječnja 2019. u dnevnom tisku „Glas Istre“,  na stranicama Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Turističke zajednice Općine Ližnjan objavljen je Natječaj  za radno mjesto Administrativni referent/ica u  turističkom uredu Turističke zajednice općine Ližnjan
 
1 izvršitelj/ica,  na određeno vrijeme

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

  1. I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta
Administrativni referent obavlja poslove pružanja informacija i distribucije informativnih materijala, te ostale poslove sukladno odlukama organa, planovima i programima Zajednice.

Podaci o plaći

Sukladno Pravilniku Bruto plaća zaposlenika utvrđuje se množenjem koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta s  prosječnom mjesečnom bruto plaćom po zaposlenome u pravnim osobama objavljenu od Državnog zavoda za statistiku RH.
Koeficijenti su iskazani s popisom radnih mjesta u Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ližnjan .
Plaću radnog mjesta Administrativni referent/ica  čini umnožak koeficijenta radnog mjesta 0,80 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža

Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provesti će komisija od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pismenog testiranja i intervjua.
Po dolasku na intervju, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pismeno testiranje traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad, komisija neće bodovati.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova, od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Komisija za provedbu Natječaja kroz razgovor s kandidatima koji ostvare uvjete za intervju, utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 -10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Natječajna komisija podnosi direktorici ureda prijedlog jednog ili više kandidata za oglašeno radno mjesto. O odabiru kandidata odlučuje direktorica između predloženih kandidata u roku od 5 dana od dana primljenog prijedloga Natječajne komisije.

PODRUČJA PROVJERE (PRAVNI IZVORI)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08),
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16),
Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14),
Provjera znanja jezika navedenog u prijavi na Natječaj, provjera poznavanja prirodnih i antropogenih atrakcija na području Općine Ližnjan i okolice.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne javi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Turističke zajednice Općine Ližnjan http://www.liznjaninfo.hr/index.php/en/info/gdpr , uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

POZIV ZA TESTIRANJE I INTERVJU BITI ĆE OBJAVLJEN, 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI (WWW.LIZNJANINFO.HR) I OGLASNOJ PLOČI

Print

Kalendar događaja

kalendar

logo-small

    Tourist board of Ližnjan-Lisignano // Ližnjan 147, 52204 Ližnjan // T/F: +385 52 578 426  HTZTZIZ